Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu internetowego Edulo (zwanego dalej Sklepem) oraz prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

§1 Definicje

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające złożenie Zamówienia oraz dostęp kupionych Produktów.

Kupujący/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Licencja upoważnienie Kupującego przez Sprzedawcę do korzystania z Produktów elektronicznych, których twórcą jest Sprzedawca.

Newsletter – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, dzięki której możliwe jest subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie przez Klientów drogą elektroniczną cyklicznych i bezpłatnych informacji m.in. o nowościach, promocjach.

Produkt/Produkt cyfrowy/Produkt elektroniczny – towar dostępny w sklepie w postaci treści cyfrowej, niezapisany na nośniku materialnym, przeznaczony do sprzedaży.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Sprzedawca – Monika Buchaniewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Amadeus Solutions Monika Buchaniewicz, pod adresem Kamieniec Wrocławski 55-002, ul. Zaułek Szkolny 14, NIP: 8951414900 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Umowa o dostarczanie treści cyfrowych – umowa Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość kupowanych Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów elektronicznych np. plików pdf, doc. docx, xls, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.  
 2. Regulamin jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie, za pośrednictwem strony Sklepu, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Sklep internetowy Edulo dostępny jest pod adresem internetowym https://edulo.pl i prowadzony jest przez Monikę Buchaniewicz w ramach działalności nierejestrowanej.
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest poprzez adres email: sklep@edulo.pl oraz przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu.
 5. Administratorem danych osobowych, które są przetwarzane w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony Konsumentów, w tym Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o Prawach Konsumenta.
 8. Postanowienia Regulaminu niezgodne z powszechnie obowiązującymi normami prawa, uważa się za nieobowiązujące. W ich miejsce stosuje się odpowiednie normy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 10. Umowa zawierana jest na gruncie prawa obowiązującego w Polsce.
 11. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§3 Wymagania techniczne

 1. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:
 2. dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
 3. odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
 4. włączona akceptacja i obsługa plików cookies oraz javaskrypt;
 5. aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail;
 6. aktualne narzędzie/program obsługujący pliki elektroniczne w formacie pdf., doc., docx, xsl, mobi, pub., mp3, mp4, itp. – format pliku każdorazowo podawany jest w opisie Produktu;
 1. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego w systemie teleinformatycznym Klienta instalowane są niewielkie pliki cookies dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych, jeżeli przeglądarka, której używa Klient, na to pozwala. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa Polityka Prywatności.
 2. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione, Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.
 3. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego hasła ani konta osobom trzecim.
 4. Sprzedawca nigdy nie prosi Użytkownika o podanie swojego hasła.
 5. Sprzedawca zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by zapewnić każdorazowo ciągłość i dostępność sklepu, a w przypadku awarii dąży do jak najszybszego jej usunięcia.
 6. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze stron Sklepu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.  
 7. Sprzedawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do Sklepu ze względów związanych z przynależnością państwową Użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Sprzedawane w Sklepie Produkty mogą zostać zakupione przez Użytkowników z każdego państwa członkowskiego UE.
 8. Sprzedawca nie stosuje różnych wersji interfejsu Sklepu, zależnych od przynależności państwowej Użytkownika z Unii Europejskiej. Użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu Sklepu tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu Użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu Sklepu.

§4 Informacje dotyczące Produktów

 1. Wszelkie materiały dostępne w Sklepie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Rozpowszechnianie materiałów przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Wszystkie informacje o Produktach, podane na stronie internetowej Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.
 4. Na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym udzielana jest licencja niewyłączna na czas  uzależniony od rodzaju Produktu. Licencja na Produkt, do którego użytkownik uzyskuje dostęp poprzez link do pobrania Produktu, udzielana jest na czas nieokreślony. Licencja na Produkt, do którego użytkownik otrzymuje dostęp bezpośrednio poprzez link, jest ograniczona czasowo, a informacja o czasie trwania licencji jest podawana przy Produkcie.
 5. Licencja na korzystanie z Produktu zostaje udzielona wraz z udostępnieniem produktu. Licencja zostaje udzielona na korzystanie z Produktu w celach niekomercyjnych.
 6. Produkty zawierają dane aktualne na dzień zakupu i nie są aktualizowane.
 7. Produkty sprzedawane są w wersji elektronicznej, co oznacza, że Produkt jest dostępny do pobrania ze Strony Sklepu w formie pliku np. pdf, doc, docx, mobi  lub można z niego korzystać bezpośrednio poprzez przeglądarkę z udostępnionego linku.
 8. Ceny Produktów w Sklepie są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania cen Produktów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.     
 10. Sprzedawca może prowadzić promocje cenowe swoich Produktów. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się, chyba że zostało zaznaczone inaczej.

§5 Składanie i realizacja Zamówień

 1. Składanie zamówień jest możliwe przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem przerw technicznych potrzebnych do wprowadzania aktualizacji zapewniających prawidłowe funkcjonowanie sklepu. O przerwach technicznych Sprzedawca nie musi informować Kupującego z wyprzedzeniem. W czasie trwania przerwy technicznej dostęp do Sklepu jest niemożliwy, a na stronie Sklepu umieszczona jest odpowiednia informacja o przerwie.
 2. W celu zakupu Produktu Kupujący musi wykonać następujące kroki:
 1. Dodać do koszyka wybrany Produkt poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” wyświetlanego przy danym produkcie.
 2. Jeżeli Kupujący posiada kupon rabatowy, należy wpisać go w koszyku w polu „Kupon rabatowy” i kliknąć przycisk „Zastosuj kupon”.
 3. Po skompletowaniu zamówienia na stronie koszyka należy kliknąć przycisk „Przejdź do kasy”.
 4. Następnie trzeba wypełnić formularz zamówienia, podając prawdziwe dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz zaznaczyć sposób płatności.
 5. Przeczytać i zaakceptować Regulamin oraz zgodę na wykonanie usługi przed upływem okresu odstąpienia od umowy, a w związku z tym na utratę prawa do odstąpienia od umowy. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonaniu zakupu.
 6. Potwierdzić chęć zakupu i dokonania płatności za produkt poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”
 7. Zamówienie jest uznawane za złożone w chwili wysłania formularza poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, gdy w formularzu zamówienia zostaną uzupełnione wszelkie dane Kupującego, które pozwalają na prawidłową jego identyfikację, w tym w szczególności adres poczty elektronicznej. Gdy dane są niekompletne Sprzedający ma prawo skontaktować się z Kupującym, a w przypadku, gdy kontakt nie będzie możliwy ma prawo anulować Zamówienie.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 9. Umowa Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest na odległość.
 10. Jeżeli Kupujący  w formularzu zamówienia wybrał płatność przelewem bankowym, to po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu i informacją o numerze konta, na który należy zrobić przelew.
 11. Numer konta Sprzedawcy jest następujący:
  38 1140 2004 0000 3402 8146 4868
 12. Numer konta jest podany na stronie Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem Zamówienia.
 13. Jeżeli Kupujący w formularzu zamówienia wybrał płatność poprzez Operatora płatności, to po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za wybrane produkty, a po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.
 14. Płatność musi zostać uregulowana do 7 dni od momentu złożenia zamówienia – jeżeli należność nie wpłynie do 7 dni, zamówienie zostaje anulowane.
 15. W chwili skutecznego dokonania płatności przez Kupującego dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 16. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 17. Dostawa zakupionego Produktu następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego poprzez wysyłkę na podany w formularzu zamówienia adres e-mail linku do pobrania Produktu lub linku do Produktu.
 18. Kupujący może dokonać 5 pobrań Produktu.
 19. Dostawa następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Kupującego, nie później niż 48 godzin od dokonania płatności.
 20. Na każdy sprzedany Produkt Sprzedawca wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).
 21. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§6 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.
 2. Podstawowa usługa świadczona drogą elektroniczną polega na utworzeniu indywidualnego Konta Klienta, dzięki któremu Klient może zawierać ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 3. Utworzenie i utrzymywanie Konta Klienta jest nieodpłatne.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Usługa wysyłki newslettera jest nieodpłatna.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazanych danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@edulo.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 8. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail.
 9. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 10. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, niezgodnie z dobrymi obyczajami oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.
 11. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze porozumienia stron w każdym czasie. 
 12. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich Produktów i zasobów dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 13. W celu usunięcia Konta, Klient może skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną. 

§7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając je na adres mailowy sklep@edulo.pl
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Produktów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Produktu. Jeżeli Kupującym jest Konsument termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Produktu. 
 4. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną pod adresem sklep@edulo.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 6. Sprzedawca informuje, iż Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/). 
 7. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu reklamacji przysługujące konsumentom, stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta”
 1. §9 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin i Umowa Sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych Umów Sprzedaży między Sklepem a Klientami:
  i. będącymi konsumentami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.),
  ii. nie będącymi konsumentami lub przedsiębiorcami na prawach konsumenta, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Sprzedawcy.
 4. Sklep zawiera treści należące do Sprzedawcy oraz treści, do używania których uprawniony jest on na podstawie odpowiednich licencji. Są to treści takie jak: tekst, oprogramowanie, obrazy, dźwięki, treści graficzne i audiowizualne oraz inne materiały. Treści te są chronione przez prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 6. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie, o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021r.